RODO

Administratorem danych osobowych jest BREWE sp. z o.o, ul. Karłowicza 13/5, 40-144 Katowice, Tel. +48 32 258 70 35, e-mail office@brewe.pl. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umów, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do obsługi umowy.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy BREWE  sp. z o.o. dane mogą być przekazywane dalej wyłącznie w celu realizacji umów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.

Masz prawo do żądania od BREWE  sp. z o. o. dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy.

W tym okresie przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z tym, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych – office@brewe.pl
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu odpowiedzi na kontakt.

WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.